Sięgamy po sukces


Konkurs umożliwia dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zasady

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Realizowane projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny albo ogólnopolski.

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku.

Istnieje też opcja realizacji projektów wieloletnich od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku.

Kto może aplikować

Wnioski mogą składać:

 1. organizacje pozarządowe, które:
 • w statusie posiadają zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zrealizowały, w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jeden projekt dotyczący kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł – w przypadku wniosków dotyczących kierunku pomocy 6.

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres krótszy niż 12 miesięcy może ubiegać się o dofinansowanie w konkursie wyłącznie jako partner projektu. 

2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła gospodyń wiejskich.
6. Kluby sportowe.

Formalności aplikacyjne

 1. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.
 2. Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków. Za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku poprzez Generator Wniosków.
 3. Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku.

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie.

Budżet

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 150.000.000 zł. 

Wymagany wkład własny:

 1. w przypadku kierunku pomocy 1 – 14% środków,
 2. w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% środków,
 3. w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% środków,
 4. w przypadku kierunku pomocy 4 – 3% środków,
 5. w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% środków,
 6. w przypadku kierunku pomocy 6 – 2% środków.

#pefron #aktywizacjazawodowa #aktywizacjaspołeczna #osobyzniepełnosprawnościami

stopka strony