Solidarni z Ukrainą

Ukraińscy uchodźcy: studenci i doktoranci zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce.


Ukraińscy uchodźcy: studenci i doktoranci zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce, prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub udziału w innych formach kształcenia (kursach językowych lub przygotowawczych) w okresie od marca do września 2022 roku. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie uczestnikom wypłacane będzie stypendium.

Cel

Umożliwienie ukraińskim uchodźcom (przybyłym do Polski od 24.02.2022) – ukraińskim studentom i doktorantom kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach w okresie od marca do września 2022 roku. 

Kto może aplikować

Wniosek składają uczelnie nadzorowane przez MEiN lub MZ, w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz instytuty PAN/instytuty sieci Łukasiewicz/instytuty badawcze. We wniosku podmioty te deklarują liczbę uchodźców Ukraińców, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych dowolnych form kształcenia.

Zasady

UCZESTNICY PROGRAMU: 

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022. 

Dofinansowanie

Budżet Programu pozwala na sfinansowanie około 1320 uczestników Programu w okresie marzec-wrzesień 2022 (czyli do końca roku akademickiego 2021/2022). 

Podmioty otrzymują na każdego uczestnika Programu kwotę ryczałtową w wysokości: 

  • na sfinansowanie uczestników podejmujących studia na wszystkich kierunkach, poza kierunkiem lekarskim i lekarsko dentystycznym – 2500 zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu;
  • na sfinansowanie uczestników podejmujących studia w semestrze letnim na kierunkach lekarskich lub lekarsko- dentystycznych - 4071 zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu (20 miejsc dla studentów na uczelniach nadzorowanych przez MEiN i 50 miejsc dla studentów na uczelniach nadzorowanych przez MZ);
  • na sfinansowanie prowadzenia prac nad rozprawą doktorską – 2500 zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu;
  • na uczestników kursów językowych lub kursów przygotowawczych - 2500 zł/uczestnik/miesiąc, z czego 1500 zł jest wypłacane w formie stypendium dla uczestnika Programu.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Szczegółowe założenia programu „Solidarni z Ukrainą” w załączeniu

Kontakt dla instytucji: solidarni@nawa.gov.pl 

Kontakt dla studentów i doktorantów: ukraina@nawa.gov.pl 

#solidarnizukrainą #NAWA

stopka strony