Społeczeństwo obywatelskie dla dialogu


Konkurs dla organizacji pozarządowych mający na celu promowanie społeczeństwa obywatelskiego i wsparcie różnorodności kulturowej. 

Cel

Przedmiotem Konkursu jest wyróżnienie inicjatywy, która została przeprowadzona na terytorium Polski w ciągu ostatnich 5 lat w innowacyjny i kreatywny sposób promując i wspierając działania na rzecz różnorodności kulturowej oraz ideę aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zwycięska Inicjatywa otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4.000,00.

Cele konkursu:

  • zwiększenie świadomości na temat kwestii związanych z różnorodnością kulturową i jej znaczenia w społeczeństwie demokratycznym,
  • wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie różnorodności kulturowej,
  • wzmocnienie współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami,
  • promocja aktywnego uczestnictwa w obszarach związanych z różnorodnością kulturową oraz stworzenie platformy dla wspólnego zaangażowania działaczy, organizacji międzynarodowych, sektora publicznego oraz sektora biznesowego.

Kto może aplikować

Do Konkursu mogą aplikować instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Polski, w szczególności takie jak: fundacje, stowarzyszenia, inicjatywy itp.  których działania lub inicjatywy muszą obejmować co najmniej jedną z następujących dziedzin:

  • podnoszenie świadomości na temat różnorodności kulturowej i promowanie działań mających na celu zwiększanie interakcji między kulturami w duchu budowania pomostów między narodami, uznania równej godności i poszanowania wszystkich kultur, w tym kultur osób należących do mniejszości,
  • promocja angażowania społeczeństwa obywatelskiego w realizację wartości różnorodności kulturowej na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
  • ochrona i promocja różnorodności form wyrazu kulturowego,
  • opracowywanie lub realizacja projektów promujących różnorodność kulturową i wymianę kulturalną wśród osób przebywających w środowiskach lokalnych, regionalnych lub krajowych,
  • promowanie edukacji w szkołach na każdym poziomie w zakresie ochrony i różnorodności form wyrazu kulturowego, uznania równej godności i poszanowania wszystkich kultur, w tym kultur osób należących do mniejszości,
  • promocja i wspieranie rozwoju wolontariatu w zakresie ochrony i różnorodności form wyrazu kulturowego, uznania równej godności i poszanowania wszystkich kultur, w tym kultur osób należących do mniejszości.

Nie będą rozpatrywane aplikacje podmiotów komercyjnych (tj. w szczególności: przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego) oraz indywidualnych osób fizycznych.

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia należy składać poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem, a następnie przesłanie kompletu w/w dokumentów na następujący adres Organizatora Konkursu: konkurs@unapoland.org 

W ramach Konkursu jedna Organizacja może złożyć jeden Formularz Zgłoszeniowy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 października 2021 r. 

Kontakt: konkurs@unapoland.org

#konkurs #różnorodnośćkulturowa #społeczeństwoobywatelskie

stopka strony