Sport w programie Erasmus+


Możliwość realizacji projektów promujących aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, walkę z dyskryminacją w sporcie czy wolontariatu na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Wspieranie wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu oraz promowanie wszelkich działań zachęcających do uprawiania sportu i gier oraz sportu międzypokoleniowego.

Celem programu centralnego Erasmus+ Sport jest wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią - w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi.

Program Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2 o charakterze centralnym, a projekty można realizować w ramach poniższych działań:

I. Partnerstwa na rzecz współpracy 

II. Partnerstwa na małą skalę

III. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe o zasięgu europejskim lub lokalnym

Kto może złożyć wniosek

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne z krajów programu w porozumieniu z zagranicznymi partnerami działającymi w dziedzinie sportu i aktywizacji fizycznej, w tym narodowe komitety olimpijskie, związki sportowe, kluby, stowarzyszenia, fundacje i in.

Kraje uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Ad I. Partnerstwa na rzecz współpracy 

W ramach partnerstw dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Na etapie pisania wniosku w formularzu należy wskazać przynajmniej jeden priorytet horyzontalny lub co najmniej jeden sektorowy, który będzie realizowany w ramach projektu.

Priorytety horyzontalne

 • Włączenie społeczne i różnorodność we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży,
 • Środowisko i walka ze zmianą klimatu,
 • Transformacja cyfrowa poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych,
 • Wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo

Priorytety sektorowe – sport

 • Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej,
 • Promowanie uczciwości i wartości w sporcie,
 • Promowanie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport,
 • Zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie oraz zwalczanie radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemoc.

Liczba organizacji w partnerstwie

Co najmniej 3 organizacje z trzech krajów programu. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące (max. 10 organizacji).

Czas trwania projektu

Od 12 do 36 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet

Wnioskodawcy wybiorą spośród 3 określonych kwot według działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć:120 000 EUR, 250 000 EUR i 400 000 EUR. 

Planując swoje projekty, organizacje wnioskujące – wraz z partnerami projektu – będą musiały wybrać pojedynczą kwotę ryczałtową.  Wnioski muszą zawierać opis działań, które wnioskodawcy zobowiązują się zrealizować w ramach wnioskowanej kwoty ryczałtowej, oraz muszą być zgodne z zasadami oszczędności, efektywności i skuteczności.

Miejsce złożenia wniosku

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

 

Ad II. Partnerstwa na małą skalę

Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym wymogom administracyjnym akcja ta ma na celu dotarcie do organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.

Liczba organizacji uczestniczących

Co najmniej 2 organizacje pochodzące z dwóch krajów programu. Nie została wskazana maksymalna liczba organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie. W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące.

Czas trwania projektu

Od 6 do 24 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet

Kwoty ryczałtowe: 30.000 EUR lub 60.000 EUR

Dwie możliwe kwoty ryczałtowe odpowiadające całkowitej kwocie dofinansowania projektu. Wnioskodawcy wybiorą jedną kwotę według działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć.

Miejsce złożenia wniosku

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

 

Ad III. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe o zasięgu europejskim lub lokalnym

Akcja ta ma na celu wspieranie organizacji imprez sportowych o wymiarze europejskim w następujących dziedzinach:

 • wolontariatu sportowego;
 • włączaniu społecznego poprzez sport;
 • walce z dyskryminacją w sporcie, obejmująca równość płci;
 • zachęcaniu do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

Liczba organizacji uczestniczących

 • W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ I): minimum 3 organizacje z 3 krajów programu, maksimum 5 organizacji z 5 krajów programu;
 • W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ II): minimum 6 organizacji z 6 krajów programu;
 • W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej: minimum 10 organizacji z 10 krajów programu.

Miejsce prowadzenia działań

 • W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ I i II) działania muszą odbywać się w każdym kraju programu biorącym udział w niekomercyjnej europejskiej imprezie sportowej.
 • W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej działania muszą odbywać się w kraju programu organizacji wnioskującej biorącej udział w niekomercyjnej europejskiej imprezie sportowej.

Czas trwania projektu

Od 12 do 18 miesięcy.
Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

Budżet

Wnioskodawcy wybiorą spośród 3 określonych kwot według działań, jakie chcą podjąć, oraz rezultatów, jakie chcą osiągnąć: 

 • W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ I):  120 000 EUR
 • W przypadku europejskiej imprezy lokalnej (Typ II):  250 000 EUR
 • W przypadku imprezy ogólnoeuropejskiej: 400 000 EUR

Miejsce złożenia wniosku

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

Przed złożeniem wniosku

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#sport #aktywnośćfizyczna #projejty

stopka strony