Granty -

Staże i praktyki w Parlamencie Europejskim


Celem staży i praktyk w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

Parlament Europejski oferuje płatne staże i niepłatne praktyki, jako forma uzupełnienia kształcenie zawodowego młodych obywateli oraz przyczyniania się do zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

Ogólne warunki dla ubiegania się o płatny staż:
· obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;
· 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki;
· solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE;
· staże dostępne są dla osób, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych unijnych staży lub praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji UE;

Rodzaje staży płatnych:
- staże ogólne
– dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria ogólne,
- staże dziennikarskie  –   kandydaci ubiegający się o ten staż powinni wykazać się doświadczeniem zawodowym, którego potwierdzeniem będą: opublikowane prace, przynależność do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego UE, uznawane kwalifikacje dziennikarskie,
- staże w ramach „Nagrody im Sacharowa” – staże dla osób zainteresowanych prawami człowieka.  Stażyści poznają działania Parlamentu Europejskiego na rzecz praw człowieka i międzynarodowych standardy dot. praw człowieka.

Czas trwania: 5 miesięcy.
Stażyści otrzymują miesięcznie 252,26 euro
O staże w Parlamencie Europejskim ubiega się rocznie blisko 25 000 osób - z tej grupy wybranych zostaje 600 osób.

Termin składania podań:
- 15 października (dla staży rozpoczynających się 15 marca);
- 15 maja (dla staży rozpoczynających się 1 października).


Praktyki niepłatne (szkoleniowe)
Przeznaczone są przede wszystkim dla studentów i osób odbywających szkolenie zawodowe w organizacjach pozarządowych (instytutach, instytucjach publicznych), których integralnym elementem jest praktyka w unijnej instytucji. Pozostałe miejsca rozdysponowane są w ramach puli „praktyk nieobowiązkowych”, czyli dla tych, którzy chcieliby odbyć praktykę w PE, ale nie muszą.   

Terminy składania wniosków dla praktyk obowiązkowych i nieobowiązkowych:
- 1 października (dla praktyk rozpoczynających się między 1 stycznia a 30 kwietnia)
- 1 lutego (dla praktyk rozpoczynających się między 1 maja a 31 sierpnia)
- 1 czerwca (dla praktyk rozpoczynających się między 1 września a 31 grudnia)

Na staże w Parlamencie Europejskim przyjmowane są także osoby niepełnosprawne.  Kryteria naboru są takie same jak dla osób pełnosprawnych. Kandydaci niepełnosprawni mogą jednak liczyć na dodatkowe wsparcie przy rekrutacji (np. pomoc przy wypełnianiu internetowego formularza). Dodatkowe koszty stażu związane bezpośrednio z niepełnosprawnością mogą być pokryte po przedstawieniu zaświadczeń do wysokości maksymalnie 50% kwoty miesięcznego subsydium. Zasady zatrudniania i przyjmowania  na staż osób niepełnosprawnych reguluje „Kodeks dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych”.

Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy na temat integracji europejskiej mogą również aplikować o odbycie wizyty studyjnej.

Więcej informacji

#praktyki #praktyki