Granty -

Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności, obejmujące różne dziedziny.

Z powodu epidemii koronawirusa nabór na staż rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zostanie odroczony lub anulowany.


Staże odbywają się w Strasburgu lub Brukseli. Stażyści pracują pod bezpośrednim nadzorem pracownika biura ERPO. Zakres obowiązków wskazywany jest w konkretnym ogłoszeniu - w najbliższej rekrutacji obejmuje prace dotyczące mediów i komunikacji oraz zadania związane z działalnością rzecznika (rozpatrywanie skarg, research, odpowiadanie na prośby o informacje, itp.).

Stypendium i zwroty kosztów:
Stażyści mogą ubiegać się o stypendia, które wynoszą 25% podstawowej pensji pracowników kategorii AD6 step 1. O ile nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów podróży z innego źródła stażyści mogą ubiegać się także o pokrycie kosztów podróży z/do miejsca realizacji stażu. Ponadto w stosownych przypadkach można otrzymać dodatek mieszkaniowy. Wnioski stażystów posiadających źródło utrzymania będą rozpatrywane indywidualnie.

Czas trwania stażu:

Maksymalnie do 12 miesięcy.

Ubiegający się o staże muszą:

- być obywatelami Unii Europejskiej lub krajów kandydujących do Unii,
- posiadać dyplom uniwersytecki potwierdzający min. 3 lata studiów (lub odpowiadające kwalifikacje) z dziedziny powiązanej z działalnością biura rzecznika: prawo, politologia, europeistyka; administracja publiczna; stosunki międzynarodowe; ekonomia, statystyka, audyt, HR, media i komunikacja, informatyka lub tworzenie stron internetowych (dokładny opis wymagań znajduje się przy konkretnym ogłoszeniu widocznym tutaj),
- posługiwać się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej (drugim na poziomie dobrym), przy czym niezbędna jest biegła znajomość angielskiego.
Dyskwalifikowane są kandydaci, którzy przez okres ponad 2 miesięcy:
- pobierali wynagrodzenie lub korzystali z jakiejkolwiek formy płatnego stażu w europejskiej instytucji, organie, agencji, biurze, w tym biurze posła do Parlamentu Europejskiego lub biurze europejskiej partii.

Proces aplikowania:

Aplikacje należy składać online, załączając CV, list motywacyjny, referencje, kopie dyplomów i certyfikatów. Kandydaci wyłonieni w pierwszym etapie muszą zdać pisemny test. Tych, którzy go zaliczą, czeka telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna.

Terminy odbywania staży:

Staże rozpoczynają się w dwóch cyklach, 1 września oraz 1 stycznia.

Termin aplikowania
:
Sekretarz
Generalny Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do składania wniosków dwa razy w roku, zwykle w lutym i maju, na okresy stażu rozpoczynające się odpowiednio 1 września i 1 stycznia.

Z powodu epidemii koronawirusa nabór na staż rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. zostanie odroczony lub anulowany.

Więcej informacji

#europejski #rzecznik #praw #obywatelskich #prawa #obywatelskie #staże