Granty -

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym


Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

Komitet Społeczno-Ekonomiczny (KSE) jest organem doradczym, który umożliwia wyrażenie formalnych opinii na temat polityk UE partnerom ekonomicznym i społecznym w Europie (tzn. pracownikom, pracodawcom, związkom zawodowym, przedstawicielom sektora drobnej przedsiębiorczości, stowarzyszeniom rolników, konsumentom, etc.).

KSE organizuje staże długoterminowe (pięć miesięcy) i krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy). Główne cele tych staży to:
· uzupełnienie i zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej przez stażystów w czasie studiów lub w pracy;
· dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania różnych departamentów KSE;
· umożliwienie stażystom zdobycia doświadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy.

Główne obszary zainteresowania KSE to:
· Praca konsultacyjna: rolnictwo, rozwój wsi i środowisko naturalne, unia gospodarcza i monetarna oraz spójność społeczna i ekonomiczna, zatrudnienie, sprawy społeczne i obywatelstwo, stosunki zewnętrzne, wspólny rynek, produkcja i konsumpcja, transport, energia, infrastruktura i społeczeństwo informacyjne
· Inne obszary: przewodnictwo i grupy („Pracodawcy”, „Pracownicy” oraz „Różne Grupy Interesu”), relacje z organizacjami społeczno-zawodowymi, Dyrekcja ds. Ogólnych, zasoby ludzkie i finansowe, tłumaczenia, technologie informatyczne i telekomunikacja.

I. Staże długoterminowe
Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający wiedzę na temat jednego z obszarów działalności KSE zdobytą w ramach studiów lub w inny sposób, tzn. przez pracę naukową, badania, inne staże europejskie, etc. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobrą znajomość jednego języka Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomość innego języka UE. Kandydaci z krajów innych niż państwa członkowskie muszą znać w stopniu bardzo dobrym tylko jeden język UE.

Staże długoterminowe trwają po pięć miesięcy i odbywają się dwa razy w roku: od 16 lutego do 15 lipca (staże wiosenne) oraz od 16 września do 15 lutego (staże jesienne).

Niezatrudnieni stażyści mogą otrzymywać miesięczne granty. Stażyści, którzy otrzymują już wypłaty, nie będą otrzymywać finansowania.

II. Staże krótkoterminowe
Kandydatami mogą być studenci szkół wyższych, dla których odbycie stażu o długości od jednego do trzech miesięcy w ramach studiów jest wymogiem niezbędnym do otrzymania dyplomu lub niedawni absolwenci. Nie obowiązuje żaden limit wiekowy. Kandydaci muszą w stopniu bardzo dobrym znać jeden język Unii Europejskiej i posiadać zadowalającą znajomość innego języka UE. Kandydaci z krajów innych niż państwa członkowskie muszą znać w stopniu bardzo dobrym tylko jeden język UE. Staże krótkoterminowe nie są płatne, mogą się odbywać w dowolnym czasie w ciągu roku.

Terminy dla staży długoterminowych:
30 września (staże wiosenne, odbywające się w okresie luty-lipiec)
31 marca (staże jesienne, odbywające się w okresie od września do lutego).

Więcej informacji

#praktyki