Granty -

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Stypendia dla przyszłych studentów I roku studiów humanistycznych z uboższych środowisk i mniejszych miejscowości


Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla zaangażowanych społecznie maturzystów z niezamożnych środowisk i małych miejscowości zamierzających studiować na Uniwersytecie Warszawskim.

Z Funduszu finansowane są stypendia osobom ubiegającym się o przyjęcie na I rok Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • zdają maturę w danym roku szkolnym;
  • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim;
  • pochodzą z niezamożnych rodzin;
  • są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Fundusz oferuje:

  • stypendia na I rok studiów w wysokości 800 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
  • pomoc w aklimatyzacji w Warszawie i wsparcie naukowe udzielane przez mentorów.

Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej  przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
  • kopie świadectw ukończenia dwóch ostatnich klas liceum lub technikum oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca br.  e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectw i wynikami egzaminu ósmoklasisty – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko” (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące stypendium, zasad oraz formularze dostępne są na stronie Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko.

#stypednium #maturzyści #studenci #warszawskieuczelnie

stopka strony