Stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce


Trwa kolejna edycja otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce.

Program Stypendialny im. L. Kirklanda od 21 lat wspiera indywidualny rozwój młodych, ambitnych i aktywnych obywateli państw Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej.

Kto może aplikować

 • obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą aplikować o stypendia Kirklanda). 
 • wykształcenie pełne wyższe (ukończone minimum czteroletnie studia wyższe) – stopień licencjata lub magistra 
 • wiek do 40 lat, 
 • doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata, 
 • przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym,
 • kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych,
 • kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi,
 • kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce,
 • kandydaci wybierający studia po polsku.

Program im. L. Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:  

 • urzędnicy państwowi i samorządowi,
 • prawnicy,
 • przedsiębiorcy,
 • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia,
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej,
 • nauczyciele akademiccy,
 • dziennikarze.

Zasady

Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z pięciu polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów. 

Formalności aplikacyjne

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line obejmujący:  ankietę danych personalnych oraz uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie.
 • Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów(ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line. Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę potwierdzającą zgłoszenie wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z regulaminem oraz stroną programu stypendialnego.

Dofinansowanie

Stypendium w wysokości18.000 PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy). 

Ponadto, Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4.200 zł miesięcznie): 

 • zakwaterowanie w Polsce podczas całego pobytu,
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia,
 • pokrycie kosztów podróży do Polski i podróży powrotnej (według ustalonych limitów),
 • pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • opłaty wizowe,
 • możliwość zakupu materiałów i pomocy naukowych,
 • udział w kursie przygotowawczo-informacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów,
 • kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

Dodatkowe informacje

Autorem i fundatorem Programu jest Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest także wspierany finansowo przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. 

KONTAKT: Fundacja Liderzy Przemian www.leadersofchange.pl 

#stypendia #studiawpolsce #Kirkland #scholarschipKirkland

stopka strony