Granty -

Wolontariat w ramach Korpusu Pomocy Humanitarnej - Europejski Korpus Solidarności


Projekty wolontariatu w zakresie działań związanych z pomocą humanitarną poza UE.

Cel

Projekty realizowane w ramach tego komponentu mają przyczyniać się do niesienia pomocy osobom i społecznościom spoza Unii Europejskiej, które potrzebują pomocy humanitarnej, z uwzględnieniem podstawowych zasad neutralności, humanitaryzmu, niezależności i bezstronności, jest ważnym wyrazem solidarności. 

Projekty przyczyniają się w szczególności do świadczenia pomocy humanitarnej odpowiadającej potrzebom, której celem jest ochrona życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej i rozwijanie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia lub dotkniętych klęskami.

Zasady

Projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności w obszarze pomocy humanitarnej skierowane są do:
1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich UE; państw EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; państw kandydujących do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej; krajów partnerskich.
2. Uczestników indywidualnych – młodych wolontariuszy w wieku 18–35 lat, zarejestrowanych w bazie EKS.

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników, wolontariat w ramach tego elementu może odbywać się wyłącznie w krajach:  

  • w których odbywają się działania i operacje pomocy humanitarnej,
  • w których nie toczą się międzynarodowe ani wewnętrzne konflikty zbrojne.

Zakres zadań organizacji zależy od jej roli w projekcie:

  • organizacja wspierająca – obejmuje wspieranie, przygotowanie lub szkolenie uczestników przed wyjazdem, mediację między nimi i organizacjami przyjmującymi lub zapewnianie uczestnikom wsparcia po powrocie po zrealizowaniu działania. Rola organizacji wspierającej uprawnia również organizację do składania wniosków dotyczących projektów i koordynowania partnerstw na potrzeby projektów wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej, 
  • organizacja goszcząca – obejmuje pełen zakres działań powiązanych z przyjmowaniem uczestnika Korpusu Solidarności, w tym przygotowanie programu zajęć danej osoby młodej i zapewnienie uczestnikowi wskazówek i wsparcia na wszystkich etapach projektu w stosownych przypadkach.

Wymagania dla organizacji
Organizacje goszczące i wspierające muszą posiadać Znak Jakości.

Wnioski o przyznanie Znaku jakości składa się do Agencji Wykonawczej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Nabór jest ciągły. 

Dodatkowe informacje

Uwaga: akcja „Projekty wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej” jest uwzględniona w przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności w sposób ogólny, a szczegóły dotyczące najbliższych konkursów zostaną opublikowane w zaproszeniu do składania wniosków.

#wolontariat #wolontariathumanitaryny #pomoc

stopka strony