Wolontariusze pomocy UE


Dofinansowanie działań mających na celu wysłanie łącznie 350 wolontariuszy do krajów określanych jako „państwa trzecie”. Realizowane działania mają się skupiać na zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, gotowości na wypadek ich wystąpienia oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju

Wolontariusze pomocy UE to program powołany przez Parlament Europejski i Radę Europy (pełna nazwa tej inicjatywy to Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej w państwach trzecich).

Program zakłada udział 350 wolontariuszy „młodszych” i „starszych”. Z tej grupy 100 „młodszych” wolontariuszy będzie mieć możliwość uczestnictwa w stażu zorganizowanym w Europie przed wysłaniem do miejsca, w którym odbywać się będzie wolontariat

W ramach programu możliwa będzie również działalność wolontariacka w sieci

Budżet programu: 8 400 000 euro, podzielone równo na dwie rundy
EACEA (Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) przewiduje sfinansowanie 8 wniosków. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 1 400 000 euro. Wnioskowana kwota nie może być niższa niż 100 000 euro.

Kto może aplikować
Organizacje wysyłające i przyjmujące (konsorcja), które uzyskają certyfikat programu.

Wnioskodawcą może być tylko organizacja wysyłająca z jednego z krajów UE. W gronie partnerów wnioskodawcy muszą się znaleźć zarówno organizacje goszczące jak i wysyłające, pod warunkiem posiadania ww. certyfikatu. W skład takiego konsorcjum muszą wchodzić minimum dwie organizacje wysyłające i dwie przyjmujące.

Program umożliwia również nawiązanie współpracy z organizacjami niecertyfikowanymi, które mogą wesprzeć konsorcjum wiedzą ekspercką.

Dofinansowywane działania
Działania zgodne z celem programu, które obejmują: selekcję, nabór i przygotowanie wolontariuszy. Działania wspierające realizację tego celu to:
– staże dla „młodszych” wolontariuszy”;
– wsparcie społeczności i lokalnych organizacji z państw trzecich, w tym organizacji przyjmujących (m.in. poprzez pomoc w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania i radzenia sobie z klęskami żywiołowymi);
– zapewnienie pomocy technicznej organizacjom wysyłającym.

Działania realizowane w ramach projektu mogą obejmować m.in. akcje informacyjne i podnoszenie świadomości społecznej, planowanie zapobiegawcze oraz w zakresie reagowania, ochronę przed katastrofami i łagodzenie ich skutków.

Do działań zalicza się także pomoc techniczna, który służy m.in. budowaniu partnerstwa, organizacji szkoleń, seminariów i warsztatów, stażów towarzyszących, wizyt studyjnych itp.

Kto może zostać wolontariuszem pomocy UE
Kandydaci na wolontariuszy muszą być pełnoletni, posiadać obywatelstwo UE lub być obywatelami krajów trzecich w kraju UE (długoterminowymi rezydentami). Kandydatami mogą być młodsi specjaliści (absolwenci z doświadczeniem zawodowym i wolontariackim krótszym niż 5 lat) oraz specjaliści wyższego szczebla z minimum 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i eksperckich.

Wyboru kandydatów dokonują organizacje wysyłające i przyjmujące. Wybrani kandydaci muszą przejść obowiązkowe szkolenia. Młodsi wolontariusze, którzy zostaną zobligowani do podjęcia stażu, muszą go ukończyć i uzyskać pozytywną ocenę.

Staże „młodszych” wolontariuszy trwają od 1 do 18 miesięcy

Terminy składania wniosków upłynął: 13 Maja 2019.

O nowym terminie poinformujemy niezwłocznie po udostępnieniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #wyrównywanie #prawa #praktyki #wolontariat