Wsparcie przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie


Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP. Dofinansowanie dotyczy projektów, które wymagają wkładu własnego, a realizowane są z dotacji unijnych lub ONZ.


Dokładna nazwa i charakter zadania to „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP”. Dofinansowanie dotyczy projektów, które wymagają wkładu własnego, a realizowane są z dotacji unijnych lub ONZ.

Kraje, w których mogą być realizowane działania humanitarne:
- Syria
- Liban
- Jordania
- Irak
- Jemen
- Palestyna
- Turcja

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o finansach publicznych (art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) oraz art. 3 ust. 3).

Budżet programu: 6 mln zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  -  zarejestrować się na stronie ‎‎https://portal.polskapomoc.gov.pl.‎ Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji. Nie dotyczy to oferentów, którzy posiadają już konta. Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
   - po uaktywnieniu konta zalogować się do aplikacji, w celu uzyskania  dostępu do formularza oferty,‎
   - wypełnić formularz oferty on-line i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
    wydrukować, podpisać i dostarczyć ofertę w jednym egzemplarzu pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Więcej informacji na stronie organizatora.


#aktywność #wyrównywanie #prawa