Wspieramy Ukrainę - szybka ścieżka grantowa


Szybka ścieżka na projekty interwencyjne wspierające mieszkańców Ukrainy wszystkich narodowości, którzy ucierpieli w wyniku wojny.

Zasady

Wyłonienie projektów interwencyjnych wspierających ludność cywilną Ukrainy w sytuacji zagrożenia wynikającego z wojny, a także osób przybywających do Polski z Ukrainy jako uchodźcy wojenni, w szczególności na: 

  • zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej Ukrainy - ewakuacja wewnętrzna i poza granice kraju,
  • wsparcie medyczne i zaopatrzenie w środki ochrony osobistej dla ludności cywilnej, medyków, pracowników humanitarnych, dziennikarzy,
  • zakup wyposażenia pozwalającego na funkcjonowanie w sytuacji wojny (apteczek, łóżek polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.),
  • działania na rzecz uchodźców w Polsce m.in. zapewnienie zakwaterowania, utrzymania i wyżywienia, transportu, pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna; wsparcie dostępu do edukacji formalnej i nieformalnej dla dzieci uchodźczych, a także dostępu do opieki nad dziećmi, wsparcie adaptacji i integracji.

Kto może aplikować

Do otwartego konkursu grantowego mogą przystąpić, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe:

  • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach.

Formalności aplikacyjne

LINK DO WNIOSKU ONLINE

Dokumenty konkursowe:

Wytyczne dla Wnioskodawców

Wzór wniosku

Wzór budżetu

Do złożenia wniosku nie są wymagane żadne załączniki formalne. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu i przed podpisaniem Umowy Wnioskodawca musi dostarczyć statut, ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne – w przypadku stowarzyszeń nie sporządzających sprawozdań z działalności należy załączyć notatkę z opisem działalności. 

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

Pula środków przeznaczonych na ścieżkę „Wspieramy Ukrainę” ok. 400.000 zł. Więcej środków zostanie uruchomionych niebawem.

Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 40 000 PLN.

Wkład własny nie jest wymagany. 

Uzasadnione koszty administrowania projektem mogą stanowić do 20% wnioskowanej dotacji.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: rita@fed.org.pl. Pod numerem telefonu Agnieszki Świeczki: +48 605 787 757 w dni robocze godzinach 09:00-15:00. 

#granty #wojna #Ukraina #szybkaścieżka

stopka strony