Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych


Granty Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w zadań z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu osób niepełnosprawnych

Granty Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w zadań z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zadań przewidziane do realizacji

1. Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
2. Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych),
3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych”,
4. Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

Priorytetowo traktowane są wnioski:

- przewidujące włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym imprezy i obozy sportowe o charakterze integracyjnym,
- przewidujące włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+),
- promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
- promujące zdrowy styl życia i aktywność ruchową wśród osób niepełnosprawnych,
- integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.

Na realizację Programu  w 2020 roku przeznacza się kwotę 18700000,00  zł.

Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

Kto może wziąć udział

Organizacje spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków 

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej oraz przesyłać elektronicznie w  systemie  AMODIT w  terminie do 12  grudnia 2019r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 6 lutego 2020r