WzmocniONE


Już po raz piąty można zgłaszać inicjatywy do Programu WzmocniONE. Jest on skierowany do osób, których działania mają na celu budowanie społeczeństwa, w którym równa godność płci jest ważna. Inicjatorami programu #WzmocniONE są Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego oraz spółka Magovox.

Cel

 • inspirowanie debaty publicznej na temat relacji płci w społeczeństwie,
 • wspieranie osób, których działania przyczyniają się do budowy społeczeństwa, równej godności płci,
 • wspieranie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet i dziewcząt w Polsce,
 • wspieranie inicjatyw budujących sprawczość dziewcząt i kobiet i pokazanie, że zmiana ich sytuacji życiowej jest możliwa oraz, ze mają wpływ na otaczającą je rzeczywistość,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu samoorganizację społeczności skupionych dookoła budowania równej godności płci oraz wzmacniania dziewcząt i kobiet.

Zasady

Wsparcie edukacyjne i doradcze – maksymalnie 10 finalistek lub finalistów wybranych przez Jury będzie zaproszonych do wzięcia udziału w spotkaniu stacjonarnym oraz do serii spotkań online, których tematyka będzie obejmowała obszar systemowej zmiany społecznej oraz w będzie dostosowana do potrzeb organizacji oraz inicjatyw. Proces edukacyjny (szkolenia, webinary, praca indywidualna) będzie trwał około 70 godzin. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego doradztwa indywidualnego dla inicjatywy. Udział w procesie edukacyjnym jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wsparcie w sieciowaniu z innymi organizacjami – finalistki i finaliści i dostaną możliwość uczestniczenia w dwudniowym spotkaniu wszystkich inicjatyw edycji programu WzmocniONE. Spotkanie może być zrealizowane online w przypadku zaostrzonych wymogów epidemiologicznych.

Kto może aplikować

 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia),
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa,
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu oraz zysku na realizację celów społecznych,
 • grupy nieformalne.

W przypadku przyznania inicjatywie zgłoszonej przez grupę nieformalną wsparcia finansowego, grupa zobowiązana zostanie do sformalizowania działalności w postaci jednej z form prawnych wymienionej wyżej.

W Programie nie mogą brać udziału zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do udziału w Programie nie będą przyjmowane podmioty prowadzące wyłącznie działalność odpłatną pożytku publicznego.

Formalności aplikacyjne

Aby wziąć udział w Programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Formularz należy wypełnić w języku polskim.

Przed aplikowaniem należy zapoznać się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej programu

Dofinansowanie

W ramach programu w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie finansowe w wysokości do 4.000 zł każda na przeprowadzenie pilotażu lub wsparcie kluczowych działań dla rozwoju organizacji. Trzy z inicjatyw dostaną także wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł. 

Dodatkowe informacje

Spotkania informacyjne o programie:

18 lutego (12:00 - 13:30) rejestracja: https://cutt.ly/TOrcFh9  

25 lutego (15:00 - 16:30) rejestracja: https://cutt.ly/eOrvasg  

Wiadomości o programie można śledzić na stronie i profilach WzmocniONE na FB: https://www.facebook.com/wzmocnione  oraz Instagramie: https://www.instagram.com/wzmocnione/  

stopka strony