Granty -

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych


Mobilność umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianej kadry edukacyjnej udział w zagranicznych kursach, seminariach, praktykach, stażach, wizytach studyjnych oraz innych formach szkoleń.

Celem wyjazdów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych doświadczeń dotyczących systemu edukacji innych państw europejskich.

Uczestnicy mobilności oraz instytucje wysyłające współpracują przy wdrożeniu nowych rozwiązań edukacyjnych w swoim otoczeniu lokalnym oraz współpracują z instytucjami edukacyjnymi na poziomie regionalnym.

Mobilności zagraniczne mogą trwać od 1 (5 pełnych dni roboczych) do 6 tygodni. Ze względu na długość trwania mobilności zagraniczne podzielone są na:
- mobilności krótkie – 1 tydzień (5 dni roboczych): kursy szkoleniowe, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne;
- mobilności średnie – 1 do 2 tygodni: wizyty studyjne, hospitacje, wymiany doświadczeń;
- mobilności długie – do 6 tygodni: staże i praktyki typu job shadowing / work placements.

 Kto może wziąć udział:
- nauczyciele (przedszkoli i wszystkich typów szkół),
- przyszli nauczyciele (studenci kierunków pedagogicznych),
- doradcy metodyczni i zawodowi,
- pracownicy zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli, organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, instytucji zarządzających systemem edukacji oraz pracownicy innych instytucji objętych ustawą o systemie oświaty.

Kto może złożyć wniosek:
- szkoły, przedszkola i placówki oświatowe,
- organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny,
- placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
- szkoły wyższe
- inne instytucje szkoleniowe i edukacyjne, zaangażowane w kształcenie i doskonalenia nauczycieli.

Dofinansowanie:
W ramach projektu uczestnicy otrzymują dofinansowanie na: podróż - pokryte są koszty rzeczywiste, utrzymanie i zakwaterowanie oraz ubezpieczenie – ryczałt.

Instytucja wysyłająca otrzymuje ryczałt na zarządzanie, środki na przeprowadzenie przygotowania językowo-kulturowego.

Termin składania wniosków zostanie ogłoszony w styczniu br.

Więcej informacji: http://pokl.frse.org.pl

#nauczyciele #kształcenie #szkolenia