Konkursy

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa

Konkurs na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie dotyczące tematów zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych lub ekonomicznych.


Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2019−2021 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2020/2021 lub w roku poprzednim (2019/2020).

Tematy konkursu:

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dokumenty, które należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
2. Opinia promotora lub(i) recenzenta.
3. Pisemna zgoda autora opinii(recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:

Gabinet Szefa ABW 
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”
Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2022 r.

Informacje o konkursie.

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości  8 000 zł
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6 000 zł
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.


#konkurs #studenci #pracalicencjacka #pracamagisterska #pracadoktorska #ABW #bezpieczeństwowewenętrzne

stopka strony