Organizacje

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Bruksela, Belgia

Rue Joseph II 59, 1000


www: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) z siedzibą w Brukseli, rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r. Do jej zadań należy realizacja szeregu części składowych ponad 15 finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej. Podporządkowanie realizacji tych programów kompetencji Agencji pomaga w koordynacji zarządzania i zapewnia ich beneficjentom szeroki zakres usług. Agencja posiada osobowość prawną i podlega bezpośrednio trzem dyrekcjom generalnym Komisji: Dyrekcji ds. Edukacji i Kultury (ang. Education and Culture - EAC), Dyrekcji ds. Społeczeństwa Informacyjnego (Information Society and Media - INFSO) oraz Biuru Współpracy EuropeAid, które są odpowiedzialne za programowanie, ocenę i kształtowanie polityki. Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów dotyczących projektów, zarządzaniem finansami, monitorowaniem projektów (sporządzaniem sprawozdań okresowych i końcowych), kontaktem z beneficjentami programów i przeprowadzaną na miejscu kontrolą realizacji programów. Wszystkie części składowe programów zarządzane przez Agencję są scentralizowane i wspierają realizację projektów o charakterze technicznym, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych.