Organizacje

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, Polska

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583

tel.: (+48) 22 694 75 29
email: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl
www: http://www.pozytek.gov.pl/

Departament Pożytku Publicznego jest jednostką odpowiedzialną za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Ponadto odpowiada za tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.

stopka strony