Organizacje

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

,

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego w celu poprawy mobilności pracowników oraz możliwości zatrudnienia.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) ma pomóc państwom członkowskim przezwyciężyć kryzys spowodowany pandemią COVID-19, osiągnąć wysoki poziom zatrudnienia i zapewnić sprawiedliwą ochronę socjalną oraz stworzyć wykwalifikowaną i odporną siłę roboczą przygotowaną do przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę. EFS+ jest głównym instrumentem UE służącym inwestowaniu w ludzi.

Cele szczegółowe EFS+ obejmują: 

— wspieranie obszarów polityki dotyczących zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji i włączenia społecznego, w szczególności poprzez pomoc w eliminowaniu ubóstwa, a tym samym przyczynianie się do wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych; 

— wspieranie transformacji cyfrowej i ekologicznej, tworzenie miejsc pracy dzięki umiejętnościom na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia; 

— wspieranie środków tymczasowych w wyjątkowych lub nadzwyczajnych okolicznościach (np. finansowanie programów zmniejszonego wymiaru czasu pracy bez konieczności łączenia ich z aktywnymi instrumentami lub zapewnianie dostępu do opieki zdrowotnej, w tym osobom, które nie są bezpośrednio zagrożone pod względem społeczno-ekonomicznym). 

Przepisy EFS+ przewidują co następuje: 

— wszystkie państwa członkowskie muszą podjąć w programach wydatków problem bezrobocia młodzieży; w państwach członkowskich, w których liczba młodzieży NEET przekracza średnią UE, 12,5% środków z funduszu zostanie przeznaczone na zwalczanie bezrobocia młodzieży; 

— co najmniej 25% budżetu należy wydać na promowanie włączenia społecznego, w tym integrację obywateli państw trzecich; 

— co najmniej 3% budżetu należy wydać na pomoc żywnościową i podstawową pomoc materialną dla osób najbardziej potrzebujących; — wszystkie państwa członkowskie muszą przeznaczyć odpowiednią kwotę środków z EFS+ na ukierunkowane działania mające na celu zwalczanie ubóstwa dzieci; państwa członkowskie, w których poziom ubóstwa dzieci przekracza średnią UE, muszą przeznaczyć co najmniej 5% środków z EFS+ na rozwiązanie tego problemu; 

— należy przeznaczyć odpowiednie środki finansowe na budowę potencjału partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich, a jeżeli jest to wymagane w zaleceniach dla poszczególnych krajów, należy przydzielić co najmniej 0,25% środków z funduszu; 

— artykuł dotyczący poszanowania praw podstawowych, aby podkreślić, że wszystkie operacje powinny być wybierane i realizowane zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

stopka strony