Organizacje

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, Polska

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

tel.: 22 661 10 00
email: info@mpips.gov.pl
www: http://www.mpips.gov.pl

        W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

 • stosunków pracy i warunków pracy, 

 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,

 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,

 • związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;

 • funduszy emerytalnych;

 • pomocy  społecznej i świadczeń dla  osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;

 • przeciwdziałania patologiom;

 • rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej   i społecznej,  a także  dla  grup  zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

 • ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;

 • kombatantów i osób represjonowanych;

 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych

Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • uwarunkowań demograficznych w kraju,

 • opieki nad dzieckiem do lat 3,

 • ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,

 • rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem,

 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,

 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.