Organizacje

Pałac Młodzieży w Katowicach

Katowice, Polska

ul. Mikołowska 26, 40-066

tel.: 32 2518-593
email: sekretariat@pm.katowice.pl
www: http://www.pm.katowice.pl

Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach jest placówką wychowania pozaszkolnego miasta Katowice. Realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz zadania gminy Katowice w zakresie lokalnej polityki oświatowej, kultury i sztuki, sportu i turystyki, a także innych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności:

* prowadzi działalność dydaktyczną i wychowawczą w oparciu
o posiadaną bazę zapewniając masowy udział dzieci i młodzieży. Równolegle tworzy warunki i realizuje program nauczania i wychowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wykorzystując nowoczesne metody pracy oraz autorskie programy nauczania.

* wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami, które wzmacniają odwagę i zaufanie do samego siebie poprzez:
- dobrowolność uczestnictwa
- różnorodność środków wyrazu
- innowacje realizowane w procesie nauczania
- uwzględnienie wszystkich poziomów komunikowania