Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych ,,Szczyty Kultury”

Duszniki-Zdrój,

Łężyce 49A, 57-340

tel.: +48 74 868 3266
email: szczytykultury@wp.pl
www: https://szczytykultury1.wordpress.com/

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie działania dozwolone prawem, 
a w szczególności:

a) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność kulturalną dydaktyczną, wychowawczą, artystyczną i opiekuńczą placówek kulturalnych i oświatowych;

b) wspomaganie domów kultury, świetlic wiejskich szkół i przedszkoli w zakresie wyposażenia, utrzymania i modernizacji ich obiektów;

c) organizowanie imprez masowych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii;

d) organizowanie konferencji, konkursów oraz przyznawanie nagród i stypendiów dla uczniów wyróżniających się w dziedzinach naukowych, artystycznych lub sportowych;

e) organizowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

f) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej służącej realizacji celów statutowych;

g) organizowanie działań charytatywnych i dobroczynnych;

h) tworzenie, wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia;

i) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

stopka strony