Partnerzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Od samego początku wspiera Eurodesk merytorycznie i… finansowo. Pracownicy resortu najbardziej cenią sobie autorskie eurolekcje i warsztaty prowadzone przez konsultantów Eurodesk Polska w szkołach w całej Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej współfinansuje działalność Eurodesku w Polsce.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Eurodesk Polska ściśle współpracuje z unijnymi programami edukacyjnymi od wielu lat. Współpraca z Narodowymi Agencjami działających w latach 2007-2013 programów  „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie” jest kontynuowana w ramach programu Erasmus+. Eurodesk informuje o działaniach programu Erasmus+, organizuje szkolenia z programu, uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez NA Erasmusa+. Ściśle współpracuje z  działem promocji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, odpowiadającym za promocję i wizerunek programu Erasmus+ w Polsce.

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Federacja organizacji młodzieżowych i działających na rzecz młodzieży. Partner strategiczny Eurodedsk Polska. Na podstawie porozumienia zawartego na początku 2014 roku wszystkie organizacje przystępujące do PROM-u  stają się automatycznie członkami sieci Eurodesk Polska. Korzystają z eurodeskowych narzędzi i zasobów informacyjnych, uczestniczą w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i  szkoleniach, korzystają z eurodeskowych materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową. Realizuje projekty i programy na rzecz poprawy jakości systemu oświaty, upowszechniania wiedzy obywatelskiej, promowaniu umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Partner Eurodesk Polska jeszcze za czasów Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Wiele Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, wcześniej RCIE, działa w ramach tych samych organizacji co punkty Eurodesk Polska. Podstawowym zadaniem ODM jest działanie na rzecz poszerzania i kształtowania wiedzy obywateli na temat polskiej polityki zagranicznej oraz włączania obywateli i poszczególnych grup społecznych w debatę na temat kierunków rozwoju tej polityki.

Punkt Kontaktowy ds. Programu "Kreatywna Europa"

Promuje Programu Kreatywna Kultura w Polsce i informuje o możliwościach pozyskiwania funduszy wspólnotowych na projekty kulturalne. Organizuje spotkania, szkolenia i warsztaty i konferencje poświęcone polityce kulturalnej i współpracy międzynarodowej. Wydaje broszury i publikacje. Punkt działa przy instytucie A. Mickiewicza.

Punkt Kontaktowy ds. programu „Europa dla Obywateli”

Promuje Program „Europa dla Obywateli” („EdO”) w Polsce i informuje o funduszach wspólnotowych wspierających budowę społeczeństwa obywatelskiego. Organizuje spotkania, szkolenia, warsztaty i konferencje poświęcone integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. Wydaje  broszury i publikacje.

Caritas

Organizacja katolicka, która niesie pomoc każdemu potrzebującemu człowiekowi, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną religię, płeć, wiek czy stan zdrowia. Prowadzi świetlice dla dzieci i młodzieży, domy pomocy medycznej i społecznej, domy starców, warsztaty terapii dla osób niepełnosprawnych, hospicjum. Za współprace z Eurodesk Polska odpowiada Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Wydaje m.in. elektroniczny newsletter Eurodesk dla Caritas.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Partner Eurodesk Polska od 2014 r. Eurodesk i KOWEZIU wspierają i promują swoje działania, umożliwiają prezentację partnera na organizowanych przez siebie wydarzeniach, promują działania partnera w swoich sieciach i przekazują im wydawane przez siebie publikacje.
KOWEZIU inspiruje, przygotowuje i koordynuje działania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w całej Polsce. Realizuje wiele inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i doradczych,  m.in. zarządza unijnym programem Euroguidance.

Europass

Krajowe Centrum Europass mieści się w tej samej Fundacji co Krajowe Biuro Eurodesk Polska. Współpraca jest więc ułatwiona. Polega głownie na wzajemnej promocji i informowaniu o swoich działaniach. Dowód? Niniejszym informujemy, że Europass ma nową stronę: http://europass.org.pl

EECA SALTO

Centrum współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu działa tam, gdzie nie działa Eurodesk – w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainie. Współpraca jest więc naturalna i potrzebna, bo ofertą Eurodesku zainteresowanych jest wiele  organizacji i obywateli krajów, w których działa SALTO. I vice versa. Eurodesk Polska otrzymuje sporo próśb i pytań dotyczących   Europy Wschodniej. Wtedy, zazwyczaj, zwracamy się o pomoc do koleżanek i kolegów z SALTO. Bo tak to właśnie działa.

European Language Label

Kolejna unijna inicjatywa, którą zarządza FRSE. ELL nie tylko przyznaje nagrodę za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Wydaje także periodyk „Języki obce w szkole” i co roku organizuje Europejski Dzień Języków, który Eurodesk Polska wspiera organizacyjnie i merytorycznie. Na koncie mamy m.in. wspólnie wydaną z okazji EDJ publikację.

EURYDICE

Tak jak Eurodesk – też sieć i też informacyjna. I na dodatek też działa w FRSE. Nic dziwnego że bywa mylona z Eurodeskiem, choć jej zadania są diametralnie inne. Ile Eurodesk jest, zgodnie z hasłem „Na początek spytaj nas” pierwszym źródłem informacji o tyle EURYDICE bywa ostatnim. Dogłębnie i kompleksowo informuje bowiem o systemach edukacyjnych w Europie. Niejednokrotnie więc osoby pytające o zagadnienia zwaiązne z edukacją  w innych krajach odsyłamy do koleżanek i kolegów z EURYDICE. Z wdzięczności za wsparcie skrzętnie informujemy o wszystkich publikacjach EURYDICE. A że nie jest ich mało można się przekonać czytając nasze euronewsowe aktualności w dziale „Publikacje”.