Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Gdynia"


organizator

Stowarzyszenie "Baduszkowcy" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera uczniów, pracowników i absolwentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej na wszystkich polach działalności. Finansuje wyjazdy na festiwale, konkursy i warsztaty teatralne. Stowarzyszenie tworzy Teatr Off Juni

organizator

Instytut Wiedzy i Kompetencji // Organizacje

Celem Fundacji jest działalność promocyjna, terapeutyczna, edukacyjna i kulturalno-oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, dyskryminacji,

organizator

Fundacja Inthinknity // Organizacje

Głównymi obszarami działalności fundacji są działalność wspierająca dobrostan psychiczny, w tym poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, warsztaty socjoterapeutyczne, praca środowiskowa z wykorzystaniem sztuki (arteterapia) oraz

organizator

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych // Organizacje

Organizacja działa na rzecz integracji europejskiej oraz pogłębiania współpracy z krajami rejonu Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie kieruje swoje działania do młodzieży- poprzez współpracę z Ośrodkiem Współpracy Regionalnej wspiera studentów i d

organizator

Centrum Nauki EXPERYMENT // Organizacje

Centrum Nauki EXPERYMENT to przestrzeń do tworzenia interaktywnych wystaw i twórczego eksperymentowania z nauką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Centrum organizuje interaktywne wystawy, zajęci edukacyjne dla przedszkoli, szkół i grup zorganizowa

organizator

Fundacja ADAPA // Organizacje

Misją fundacji jest niesienie pomocy osobom dotkniętym autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinom.  Organizacja działa na rzecz aktywizacji zawodowej takich osób. Prowadzi Warsztaty Terapii Zawodowej oraz Pracownię Poligra

organizator

Laboratorium Innowacji Społecznych // Organizacje

Laboratorium Innowacji Społecznych to organizacja odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. Laboratorium realizuje ten cel dzięki prowadzeniu pięciu lokalnych programów: „Gd

organizator

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" // Organizacje

Stowarzyszenie działa przy Gdyńskiej Szkole Społecznej, a jego głównym celem jest propagowanie działań edukacyjno-wychowawczych  oraz integracji społecznej, szczególnie 1) śród młodzieży niepełnosprawnej. Organizacja bierze udział w wiel

organizator

Instytut Współpracy Regionalnej // Organizacje

Instytut podejmuje działania na rzecz integracji europejskiej,  współpracy międzyregionalnej i ponadnarodowej, wspiera inicjatywy młodzieżowe i promuje aktywne obywatelstwo młodych. Wśród zrealizowanych przez organizacje projektów, są m.in.:

organizator

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej // Organizacje

Celem Fundacji jest świadczenie i propagowanie pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących oraz kształtowanie i popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie integracji społecznej. Funda

organizator

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej // Organizacje

Misją Instytutu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji pozaformalnej i rozpowszechnianie koncepcji lifelong learning. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną

organizator

Fundacja Dogtor // Organizacje

Fundacja Dogtor prowadzi działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną metodą dogoterapii. Działania kieruje do niepełnosprawnych m

organizator

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej // Organizacje

SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Europejskiej, zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym

organizator

Centrum Współpracy Młodzieży // Organizacje

Centrum Współpracy Młodzieży jest polską organizacją pozarządową typu non-profit, zarejestrowane jako stowarzyszenie w czerwcu 2000. Centrum działa na rzecz wzmocnienia różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz inicjuje, wspiera i or

organizator

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA // Organizacje

Jesteśmy organizacją pozarządową,  skupiającą osoby aktywne,poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalają

organizator

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych // Organizacje

GCOP to samodzielny referat Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialny za współpracę z sektorem pozarządowym. Do jednych z głównych zadań Centrum należy, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promow

organizator

Young Digital Planet // Organizacje

Oferta Young Digital Planet to kursy multimedialne, technologie edytorskie i platformy edukacyjne oraz najnowsze rozwiązania z dziedziny specjalnych potrzeb edukacyjnych.

organizator

Instytut Inicjatyw Europejskich // Organizacje

Instytut Inicjatyw Europejskich jest instytucją edukacyjno-doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (zarówno przygotowania jak i zarządzania projektami). Instytut zajmuje się rozwijaniem współpracy publicznych i prywatnych podm

Czas wysz: 0.00677 s.
stopka strony