Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Olsztyn"


logo Fundacja Borussia

Fundacja Borussia // Organizacje

Fundacja Borussia oparła swoja działalność na tworzeniu nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami społecznymi, na rzecz zjednoczenia Europy. Dla realizacji swoich celów prowadzi liczne projekty krajowe i ogólnopolskie jako Regionalny P

organizator

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja" // Organizacje

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z inicjatywy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Warmii i Mazur. Zajmuje się prowadzeniem kursów kwalifikacyjnych i szkoleń dla przyszłych pielęgniarek i położnych.

organizator

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne // Organizacje

Aktywnie uczestniczy w rozmaitych działaniach promujących astronomię i nauki przyrodnicze. Pod sztucznym niebem Planetarium prowadzone są na żywo zajęcia dydaktyczne prezentujące uczniom w atrakcyjny sposób elementy astronomii znajdujące się w pro

organizator

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej "WAMA-COOP" // Organizacje

Stowarzyszenie promuje przedsiębiorczość oraz wspiera innych w tworzeniu nowych spółdzielni i firm, zwiększając tym samym liczbę miejsc pracy. Swój cel realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków UE oraz in

organizator

Fundacja "Warsztat Zmiany" // Organizacje

Fundacja została powołana do życia w 2014 roku przez Stowarzyszenie ESWIP, a głównym obszarem jej działania jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Organizacja pomaga osobom wykluczonym społecznie, zajmuje się animacją kulturową, wspiera k

organizator

Stowarzyszenie "Kofe(m)ina" // Organizacje

Głównym celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie tolerancji i równości. Organizacja działa na rzecz aktywizacji kobiet, work-life balance, zwalczania przemocy, oraz walki o równouprawnienie. Dla realizacji swoich ce

organizator

Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego // Organizacje

Fundacja kieruje swoje działania w stronę młodych ludzi, wspierając ich aktywność  społeczną oraz udzielając pomocy w organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych o międzynarodowym zasięgu.Fundacja realizuje swoje cele poprzez orga

organizator

Stowarzyszenie "Sztuka i Środowisko" // Organizacje

Stowarzyszenie wspiera młodzież uzdolnioną plastycznie z okolic Olsztyna w przedziale wiekowym 16-19 lat. Dla realizacji tego celu prowadzi warsztaty artystyczne, plenery, wernisaże i wystawy. Organizacja inicjuje także i bierze udział w wielu kra

organizator

Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji // Organizacje

FINE jest organizacją angażującą się w pracę młodzieżową. Głównym celem Fundacji jest upowszechnianie nieformalnej edukacji i jej metod, a także podnoszenie jakości pracy i systemów młodzieżowych.Organizacja ma doświadczenie w przygotowywan

organizator

Instytut KOSMOPOLIS - Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji // Organizacje

Działalność Instytutu polega na organizacji przedsięwzięć artystycznych na obszarach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą kulturalną, gdzie prawdziwą misją jest ożywienie ducha lokalnego i twórcze wykorzystanie lokalnych uwarunkowań. KOSMOPOLIS real

organizator

Fundacja Citius Altius Fortius // Organizacje

Fundacja Citius Altius Fortius (z łac. SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ), założona przez Macieja Jamiołkowskiego i Michała Kucharskiego, swoją nazwę zawdzięcza dewizie igrzysk olimpijskich przyjętej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 1913 r. Priory

organizator

Wspólnota Kulturowa "Borussia" // Organizacje

"Borussia" jest organizacją działającą na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnota realizuje projekty edukacyjne dla

organizator

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych // Organizacje

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych jest samorządową instytucją kultury. Do głównych zadań ośrodka należy animowanie, inspirowanie oraz wspieranie instytucji i osób zajmujących się działalnością kulturalną w województwie warmińsko - mazurski

organizator

Fundacja Przyszłość dla dzieci // Organizacje

Fundacja "Przyszłość dla dzieci" pomaga dzieciom, które wymagają leczenia i rehabilitacji, a nie stać na to ich rodziców. Opieka Fundacji polega na wspieraniu finansowym badań, zabiegów, operacji, jak również leków, kosztów przejazdów i pobytu w p

organizator

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie // Organizacje

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

organizator

Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie // Organizacje

Pałac Młodzieży – to największa w mieście placówka zajęć pozaszkolnych, której celem jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczestników, pogłębianie wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nich umiejętności, organizowanie wolnego czasu (edukacj

organizator

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej // Organizacje

    Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Jest miejscem spotkań Niemców i Polaków. Przy współpracy z administracją rządową i samorządową województwa warmińsko-mazurskiego działa na rzecz integracji dawnych i obecnych mieszkańców

organizator

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Pionier" // Organizacje

    Głównym obszarem działań ESER jest promowanie i wspieranie wolontariatu. Organizacja koordynuje Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” i posiadając rozbudowaną bazę studentów-wolontariuszy angażuje się w działania wolo

organizator

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie ”Bajka” // Organizacje

Głównym działaniem Stowarzyszenia „Bajka” jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Organizacja działa również na rzecz umacniania i utrwalania wartości rodziny, tolerancji, dobroczynności i działań humanitarnych. Prowadz

Czas wysz: 0.00646 s.
stopka strony