Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Opole"


organizator

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP // Organizacje

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej (ZMMN) to ogólnopolska pozarządowa organizacja młodzieży mniejszości niemieckiej założona w 1992 roku. Organizacja poprzez zabawę i edukację kształtuje tożsamość nie

organizator

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe // Organizacje

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. przez: - organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół z ojczystym językiem nauczania; - organizowanie i materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojc

organizator

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych // Organizacje

    Centrum swoją aktywność kieruje do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjuje, animuje, wspiera zmiany społeczne. C

organizator

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Opolskiego // Organizacje

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej // Organizacje

Misją Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej na rzecz samorządów lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych w celu umacniania demokracji lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

organizator

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego // Organizacje

Uczelnia uczestniczy w programie Europa Mater ( zwany także „Studiami Weimarskimi”, to wyjątkowy międzynarodowy program studiów magisterskich w dziedzinie europeistyki, który oferuje możliwość otrzymania trzech dyplomów magisterskich trzech partne

organizator

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” // Organizacje

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych promującym zdrowie i profilaktykę. Angażuje młodzież we współpracę międzynarodową,

organizator

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Opolski // Organizacje

Fundacja organizuje szkolenia i spotkania dla wolontariuszy. Ponadto oddział korzysta z doświadczenia organizacji matki - Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh), która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji Wolontariatu Europejs

organizator

Fundacja HumanDoc // Organizacje

Fundacja zajmuje się promowaniem poprzez media: sztuki, nowych technologii i działań edukacyjnych, tematów zaangażowanych społecznie, wiedzy o krajach rozwijających się oraz wdrażania nowych rozwiązań wspomagających rozwój społeczny

organizator

Fundacja Mediatio // Organizacje

Fundacja Mediatio zajmuje się rozpowszechnianiem i rozwojem mediacji, a także innych metod rozwiązywania sporów w środowisku młodzieżowym. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie postępowań mediacyjnych na terenie Polski, a także poprzez edukowan

organizator

Fundacja Pro Futuro // Organizacje

Głównymi celami fundacji są : zwiększanie kapitału społecznego młodych ludzi, promowanie aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, stwarzanie szans młodzieży defaworyzowanej oraz promowanie integracji europejskiej.F

organizator

Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu // Organizacje

Organizacja działa na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, aktywizacji dzieci i młodzieży oraz propagowania zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie prowadzi WCL (Workout Competition League), organizuje Mistrzostwa Polski w street workouc

organizator

Fundacja na Rzecz Edukacji - SMART // Organizacje

Głównym celem Fundacji jest wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach poprzez organizowanie międzynarodowych praktyk i staży zawodowych oraz kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Fundacja realizuje szereg europejskich p

Czas wysz: 0.00639 s.
stopka strony