Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Warszawa"


organizator

Fundacja GrowSpace // Organizacje

Głównymi obszarami działań Fundacji GrowSpace są: troska o zdrowie psychiczne w miejscu pracy i w miejscu nauki, wspieranie systemu edukacji i innowacji edukacyjnych oraz działania na rzecz praw człowieka. Fundacja oferuje bieżące działania, w tym

organizator

Fundacja Polacy Polakom // Organizacje

Celem działalności fundacji jest wspieranie rozwoju obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja prowadzi swoją działalność głownie poprzez wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw obywateli. Poprzez swoje działania Fundacja chce upowszechniać p

organizator

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego // Organizacje

Cele FRSK to m.in: popularyzacja dorobku polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturalnego i społecznego, promowanie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych i branż kreatywnych, wspieranie prod

organizator

Akcja Demokracja // Organizacje

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne sprawy. Fundacja działa na rzecz lepszej, bardziej sprawiedliwej Polski. Fundacja dąży do pełnego poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczn

organizator

Instytut Kreatywnych Działań Społecznych // Organizacje

Fundacja IKDS jest organizacją młodzieżową, pozarządową, której celem jest napędzanie rozwoju społeczeństwa, przyciągając młodych ludzi w kierunku aktywnego obywatelstwa oraz promując lokalne i narodowe wartości kulturowe.

logo KS

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Biuro Programu Korpus Solidarności // Organizacje

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz dług

organizator

Collegium Intermarium // Organizacje

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna. Kiedy coraz mniej jest miejsca

organizator

Instytut De Republica // Organizacje

Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie, promocja i popularyzacja rodzimej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Misją Instytutu De Republica jest stanie się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży // Organizacje

Głównym celem działania Fundacji jest promowanie i wspieranie programów ułatwiających rozwój dzieci i młodzieży w Polsce. Fundacja przyznaje dotacje, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, opracowuje publikacje i badania naukowe.W c

organizator

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus // Organizacje

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to ogólnopolskie stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce, inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin przez polski system prawny a także promuje

organizator

Stowarzyszenie IAESTE Polska // Organizacje

IAESTE to działająca od 75 lat międzynarodowa organizacja wymiany studentów na techniczne praktyki zawodowe za granicą. IAESTE od początku istnienia zorganizowało wymiany dla 350 000 studentów. W programie bierze udział 85 państw, a z organizacją

organizator

Fundacja ORLEN // Organizacje

Fundacja ORLEN działa od 2001 r. Przekazujemy darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspieramy lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznajemy stypendia zdolnej młodzieży. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Przekazujemy jed

Logo_Europass_Euroguidance

Krajowe Centrum Europass&Euroguidance // Organizacje

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Euroguidance jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyj

organizator

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży // Organizacje

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty młodzieżowe. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagożek i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria

organizator

Fundacja Inter Cars // Organizacje

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A. Jej misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpo

organizator

Fundacja Praesterno // Organizacje

Fundacja Praesterno istnieje od 1994 r. Od tego czasu pracuje z osobami ze środowisk defaworyzowanych, w szczególności z młodzieżą. Prowadzi działania w 8 ośrodkach regionalnych w Polsce oraz szkolenia międzynarodowe. Podstawowy zakres działań to:

organizator

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie // Organizacje

Celem Punktu Informacyjnego jest przekazywanie i upowszechnianie rzetelnych i aktualnych informacji o działalności UE. Punkt Informacyjny odpowiada na pytania dotyczące różnych aspektów działania UE, udostępnia publikacje poświęcone integracji eur

organizator

Fundacja Wolności Gospodarczej // Organizacje

Naszą misją jest inwestowanie w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Czas wysz: 0.01218 s.
stopka strony