Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "Wrocław"


organizator

Fundacja Manufaktura Inicjatyw // Organizacje

Fundacja prowadzi działania z zakresu: aktywizacji zawodowej, rozwoju zawodowego i osobistego oraz edukacji, aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju wolontariatu, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i&n

organizator

Fundacja IPS // Organizacje

Fundacja zajmuje się wspieraniem edukacji i wychowywania dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodych ze względu na warunki mieszkalne i ekonomiczne.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację akcji społecz

organizator

Stowarzyszenie Sztukater // Organizacje

Sztukater organizuje kampanie społeczne i projekty, pomaga instytucjom edukacyjnym, promuje autorów książek, organizuje konkursy dedykowane dla młodzieży. Stowarzyszenie uczestniczy w projektach międzynarodowych. W poczet członków i współpr

organizator

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M.Lutra // Organizacje

Działania Centrum są ukierunkowane na pracę z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie oraz opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Centrum kształci młodzież z całej Polski w swoich bezpłatnych szkołach specjalnych: Przedszkolu, Szkole Pod

organizator

Towarzystwo Edukacji Otwartej // Organizacje

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorskie rozwiązania w edukacji i metodach kształcenia. We współpracy z samorządem lokalnym organizacja chce uczestniczyć w tworzeniu polski

organizator

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE) // Organizacje

Celem Instytutu jest tworzenie międzynarodowej wspólnoty pracowników naukowych, członków organizacji non-profit, działaczy i nauczycieli, wspierającej rozwój kultury pluralizmu i zróżnicowania, niezbędnej dla funkcjonowania demokracji oraz społecz

organizator

Stowarzyszenie Teatr Formy // Organizacje

Celem stowarzyszenia jest popularyzowanie sztuki pantomimy poprzez udzielanie wsparcia oraz pomocy materialnej twórcom,  prowadzenie działalności terapeutycznej i  edukacyjnej  w zakresie świadomości artystycznej i sztuki teatru w ś

organizator

Stowarzyszenie Europejskich Więzi // Organizacje

Stowarzyszenie realizuje edukacyjne inicjatywy proeuropejskie, podejmuje inicjatywy w dziedzinie szeroko pojętej kultury i edukacji.

organizator

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego // Organizacje

    Akademicki Związek Sportowy to organizacja studencka, u podstaw której leży promocja sportu, zdrowia i kultury oraz idea tolerancji, demokracji i integracji europejskiej. The University Sports Association -

organizator

Stowarzyszenie SIETAR Polska // Organizacje

SIETAR Polska to organizacja pozarządowa powiązana z siecią organizacji SIETAR na całym świecie. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką międzykulturową. Organizuje kursy, szkolenia, seminaria, przygot

organizator

Izba Gospodarcza Europy Środkowej // Organizacje

Izba Gospodarcza Europy Środkowej jest zrzes

organizator

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya" // Organizacje

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "Freya" działa od 2007 roku. Fundacja zajmuje się organizacją szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej. Organizuje obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży oraz kursy i szkol

organizator

Towarzystwo Kultury Czynnej // Organizacje

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, tańca, muzyki,

organizator

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych // Organizacje

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działa od 2004 roku i zrzesza ponad 160 organizacji z terenu Dolnego Śląska. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie ws

organizator

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego // Organizacje

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Biuro prowadzi działalność doradczą i informacyjną, organizuje warsztaty, szkolenia, współpracuje z pracodawcami. Career Service of the University of Wrocla

organizator

Fundacja "Educato" // Organizacje

Fundacja Educato zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych i edukowaniem młodzieży w zakresie wykształcania kompetencji miękkich oraz poznawania języków obcych. Członkowie organizacji mają doświadczenie w realizacji międzynarodowych szkoleń z

organizator

Semper Avanti // Organizacje

Działania Stowarzyszenia podzielone są na trzy segmenty: 1) Młodzież i demokracja – buduje zaufanie młodych ludzi do demokracji, pomaga im zrozumieć procesy i procedury demokratyczne. Działania: - inicjuje powstawanie i wspiera ra

organizator

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” // Organizacje

Fundacja działa na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży. Zajmuje się też  kwestiami ochrony środowiska naturalnego (np. w przemyśle chemicznym).Faveo realizowała projekt dla inst

organizator

Fundacja Bezpieczna Przystań // Organizacje

Fundacja Bezpieczna Przystań prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i pracy społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup objętych tym ryzykiem, w tym integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

organizator

Stowarzyszenie "QUINDECIM" // Organizacje

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności. Organizacja promuje wolontariat, ochronę zdrowia oraz działania umożliwiające dostęp d

Czas wysz: 0.0068 s.
stopka strony