Fundacja Chadoo

os. Orła Białego 45/121
61-251 Poznań

telefon: +48 504 988 245
http://www.chadoo.org
email: fundacja@chadoo.org

Celami Fundacji są przede wszystkim:
- Propagowania zdrowego, świadomego stylu życia, aktywności fizycznej oraz stabilnego stanu umysłu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także działalność edukacyjna w zakresie profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych, poprzez sport, technologię, naukę, rozwój kulturalny i sztukę.
- Propagowanie, stwarzanie oraz zapewnianie warunków dla krzewienia postaw obywatelskich, humanistycznych, prospołecznych i patriotycznych.
- Promocja współpracy międzynarodowej, wymiany kulturalnej i edukacyjnej.
- Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- Tworzenie, organizowanie, realizowanie oraz finansowanie programów i projektów, promujących i wspierających kulturę, sztukę, sport i edukację. Szczególnie: akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, warsztatów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy.
- Prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, badawczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym: wydawanie książek, czasopism, broszur i innych wydawnictw specjalnych.
- Wspieranie ochrony zdrowia, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz walka ze stereotypami dotyczącymi osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, zagrożonych wykluczeniem i innych wrażliwych grup społecznych.

Chadoo Foundation
Chadoo Foundation is an NGO organisation founded in 2014. As the name of organisation suggests, Foundation supports and helps people who suffer from civilization diseases such as the bipolar disorder (ChAD in Polish), depression, OCD, PTSD as well as other sicknesses and mental disorders.