Edukacja Globalna

Fundator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program MSZ dofinansowujący projekty w dziedzinie edukacji globalnej w ramach Planu współpracy rozwojowej.

Głównym celem edukacji globalnej są działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa: przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i zagadnieniom współzależności. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;
– poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa;
– ochronę praw człowieka;
– zapewnienie zrównoważonego rozwoju;
–  budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Przykładowe działania i efekty realizacji projektów:
szkolenia dla nauczycieli i edukatorów, przygotowanie materiałów edukacyjnych, popularyzacja edukacji globalnej na poziomie szkolnictwa wyższego (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych nauczycieli), ogólnopolskie akcje informacyjne w mediach, wydarzenia edukacyjne w przestrzeni publicznej, wykłady otwarte, interaktywne narzędzia w przestrzeni wirtualnej.,

Projekty modułowe
Takie projekty składają się z dwóch lub trzech modułów realizowanych odpowiednio w latach 2017 i 2018 lub w latach 2017, 2018 i 2019.

Grupę docelową działań powinni stanowić przede wszystkim:
– dzieci, młodzież szkolna wraz z rodzicami;
– nauczyciele;
– studenci i kadra akademicka (szczególnie uczelni pedagogicznych);
– autorzy podręczników.

Kto może wnioskować o dotację
– organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje; 
– osoby prawne, kościoły i związki wyznaniowe (jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne;
– niepubliczne szkoły wyższe;
– Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Termin realizacji: 31 grudnia 2017 r.
W przypadku projektów modułowych:
31 grudnia 2018 r. - II moduł projektu,
31 grudnia 2019 r. - III moduł projektu.

Minimalna wnioskowana wysokość dofinansowania: 40 000 zł.

Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% wartości projektu (w projektach modułowych dotyczy to każdego modułu oddzielnie).

Budżet programu w 2017 r. wynosi 350 000 zł.

Termin składania wniosków: 2 sierpnia 2017 r. (pocztą lub osobiście w siedzibie MSZ, do godz. 16). Rejestracja on-line: minimum 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00