Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych

Fundator: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs na realizację projektów w dziedzinie edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców.

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i zagadnieniom współzależności. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:
– zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie;
– poprawę jakości życia w krajach globalnego Południa;
– ochronę praw człowieka;
–  zapewnienie zrównoważonego rozwoju;
–  budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Grupę docelową projektów powinni stanowić przede wszystkim:
– dzieci, młodzież szkolna wraz z rodzicami;
– nauczyciele;
– studenci i kadra akademicka;
– pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie
Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie dwóch projektów.
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w ramach 2 ścieżek:
- ścieżka A: od 20 000 do 35 000 zł (dla doświadczonych organizacji, które realizowały już projekty dotyczące edukacji globalnej);
- ścieżka B: do 8 000 zł.

Budżet programu na rok 2017: 510 660 zł, w tym minimum 50 000 zł dla ścieżki B. Wkład własny musi wynosić minimum 10% wartości realizowanego projektu.

Kto może wziąć udział w konkursie: 
– stowarzyszenia i fundacje; 
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne;
– niepubliczne szkoły wyższe;
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Realizacja działań
Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017 r. (początek działań: 2 maja 2017 r.). Zaleca się, aby podejmowane działania wpisywać w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej (20-26 listopada 2017 r.) oraz wiązać je z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Sposób aplikowania
Należy wypełnić i przesłać formularz wniosku wraz z załącznikami, korzystając z generatora wniosków.

Termin składania wniosków: 24 marca 2017 r., do godz. 16.

Regulamin
Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Spraw Zagranicznychemail: rzecznik@msz.gov.plwww: http://www.msz.gov.plal. J. Ch. Szucha 2300-580 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 523 90 00

Koordynator

Fundacja Edukacja dla Demokracjiwww: http://www.edudemo.org.plul. Nowolipie 9/1100-150 Warszawa