Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego jest dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+, w ramach mobilności edukacyjnych, partnerstw strategicznych – kluczowych akcji nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem programu Mobilność edukacyjna jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Erasmus+ jest kontynuacją programu „Uczenie się przez całe życie”. Wspiera międzynarodową współpracę szkół uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i absolwentów za granicę na część studiów i praktyki, finansuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

Kto może wnioskować o nadanie Karty
Wniosek do Komisji Europejskiej o nadanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 20152020 mogą składać szkoły wyższe i instytucje prowadzące studia I i/lub II i/lub III stopnia:
- uczelnie publiczne,
- uczelnie niepubliczne wpisane do rejestru prowadzonego przez MNiSW,
- instytuty PAN posiadające osobowość prawną oraz prowadzące studia doktoranckie.

Przed złożeniem wniosku o Kartę
Uczelnia powinna być przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do udziału w programie Erasmus+. Fundusze z budżetu programu Erasmus+ mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu dofinansowania, a nie pełnego finansowania współpracy z europejskimi uczelniami partnerskimi. Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie ECAS (European Comission Authentication System ) i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji: http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow.

Udział uczelni w programie Erasmus+ wymaga:
- wyznaczenia Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+;
- stałej współpracy Koordynatora Uczelnianego z władzami uczelni, z poszczególnymi wydziałami/jednostkami dydaktycznymi, służbami finansowymi/kwesturą, organizacjami studenckimi;
- przygotowania służb finansowych uczelni do prowadzenia rachunku bankowego i rozliczeń w EUR;
- zapewnienia miejsca na gromadzenie niezbędnej dokumentacji;
- stałego dostępu do Internetu;
- sprawnie działającej poczty elektronicznej;
- zapewnienia sprzętu umożliwiającego korzystanie z narzędzi informatycznych, m.in. z formularzy dostępnych on-line;

Uczelnia powinna być przygotowana do aktywnego prowadzenia wymiany studentów i pracowników.

Opis oferty dydaktycznej na dany rok akademicki powinien być dostępny (w j. polskim i angielskim) w postaci Katalogu Przedmiotów ECTS.

Uczelnia zainteresowana udziałem w Erasmusie+ samodzielnie poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu wśród europejskich uczelni, które posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Współpraca  jest możliwa tylko pomiędzy uczelniami posiadającymi Kartę. Przy organizacji praktyk dla studentów i wymiany pracowników, uczelnie mogą współpracować także z innymi instytucjami.

Jak złożyć wniosek o Kartę
Wniosek o Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2015–2020 składa się do Agencji Wykonawczej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedury wnioskowania, formularze aplikacyjne oraz lista uczelni posiadających Kartę znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków: 31 marca 2017 r, do godz. 12.00.
O kolejnym terminie poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Warunki konkursu znajdują się na stronie EACEA
Więcej informacji o ECHE.
oraz na polskiej stronie programu: www.erasmusplus.org.pl.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Dokumenty kluczowe

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf