Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach PO WER

Fundator: Centrum Projektów Europejskich (CPE)
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych (m.in. społecznym i zawodowym), we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju UE.

Granty przyznawane są w ramach Działania 4.3 – Współpraca ponadnarodowa PO WER. Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„Nowe rozwiązanie” jest rozumiane jako produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

„Współpraca z partnerem zagranicznym” (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektów współpracy międzynarodowej, w naborze 2017 można realizować 4 działania:
1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
4) wymiana informacji i doświadczeń,
w tym obowiązkowo jednym z nich jest wymiana informacji i doświadczeń.

Kto może ubiegać się grant
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, czyli m.in.:
– organizacje pozarządowe
– szkoły i placówki systemu oświaty
– uczelnie
– podmioty ekonomii społecznej
– instytucje rynku pracy
– przedsiębiorstwa
i in.

W ramach programu nie jest przewidziane finansowanie działań o charakterze mobilnościowym (o które można wnioskować w ramach działania 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Wnioski składa się w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA i w formie papierowej, wygenerowanej z tego systemu.

Budżet programu: 15 000 000 zł.
Minimalna wartość wnioskowanej kwoty: 500 000 zł.

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia do 15 września 2017 r.

Więcej informacji

Regulamin

Fundator

Centrum Projektów Europejskichemail: power@cpe.gov.plwww: www.cpe.gov.plul. Domaniewska 39A02-672 Warszawatel.: +48223783100fax: +48222019725