Interreg Południowy Bałtyk

Fundator: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dotacje na wspólne przedsięwzięcia państw (regionów) nadbałtyckich z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transportu i rozwoju rynków pracy

Obszary działań
Proponowane projekty powinny zakładać realizację poniższych priorytetów:
1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego: promocja zrównoważonej turystyki lub rozwój zielonych technologii (oś priorytetowa 2.);
2. Rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego” transportu (oś priorytetowa 3.);
3. Rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe (oś priorytetowa 4.).

Kto może składać wnioski:
- organy administracji publicznej (instytucje państwowe, władze regionalne i lokalne),
- podmioty prawa publicznego (podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu, spełniające określone warunki),
- organizacje pozarządowe.
Partnerstwo w projektach może przybrać trojaką postać: lead partner, project partner, associated partner.

Z jakimi krajami można współpracować
Działania mogą realizować organizacje z Danii, Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski, z wybranych miast/ regionów nadbałtyckich. Ich wykaz znajduje się w przewodnikach po programie.

Dofinansowanie
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść 15% wkładu własnego. Wysokość dofinansowania uwarunkowana jest charakterem projektu, nie powinna jednak przekraczać 1,5 mln euro (2 mln euro dla Priorytetu 3). Dla małych projektów, wartość ta nie powinna przekraczać 300 tys. euro.

Termin składania wniosków: 20 grudnia 2018 r.

Więcej informacji
Informacja o naborze

Fundator

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegowww: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/