Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

Fundator: Fundacja PZU
Deadline: Stały nabór

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” to konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.

 

Cele:
Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i  aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

Dofinansowane działania:
W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W projektach należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje ubiegać się mogą:
•    fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.  Dz.  U. z 2018  r. poz. 1491ze zm.),
•    stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),
•    uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 000 zł, przy dostępnym budżecie w wysokości 1 000 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % wartości dotacji.

Termin składania wniosków:
Termin składania Wniosków upływa 14.06.2019 r. (decyduje data  złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

Więcej informacji oraz harmonogram składania wniosków znajduje się w regulaminie na stronie Fundacji.

 

 

Fundator

Fundacja PZUemail: fundacja@pzu.plwww: http://fundacjapzu.pl/Al. Jana Pawła II 2400-133 Warszawatel.: +48 22 582 25 38