Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Fundator: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego przyznawana jest co roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) najbardziej wartościowym inicjatywom obywatelskim.Tematem nagrody w 2015 roku jest „Zwalczanie ubóstwa”.

Celem nagrody jest wyróżnienie i propagowanie konkretnych osiągnięć i inicjatyw zrealizowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i/lub osoby indywidualne, które znacząco przyczyniły się do promowania europejskiej tożsamości i integracji.

Ogólnym celem nagrody jest zwiększenie społecznej świadomości na temat wkładu, jaki  mogą wnieść organizacje społeczeństwa obywatelskiego i/lub osoby indywidualne do tworzenia europejskiej tożsamości i obywatelstwa. Jest to podstawą wspólnych wartości, które wzmacniają integrację europejską.

Kto może zostać nominowany:
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego EKES może zostać przyznana organizacjom społecznym z siedzibą w Unii Europejskiej, działającym na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim.Kandydaci do nagrody (zarówno organizacje jak i osoby indywidualne) mogą być zgłoszeni przez:
- jednego/kilku członków EKES,
- jedną/kilka krajowych rad społeczno-gospodarczych lub inne tego typu instytucje,
- jedną/kilka organizacji społecznych lub sieci takich organizacji.Organizacje i/lub osoby indywidualne nie mogą się same nominować. Takie wnioski o nominację nie będą rozpatrywane.Łączna pula nagród to 50.000 euro. Nagrody zostaną przyznane 10 grudnia 2015 r.Termin zgłaszania wniosków upłynął: 10 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznywww: http://eesc.europa.eu/European Economic and Social CommitteeRue Belliard, 99B-1040 BRUSSELStel.: +32 (0)2 546 90 11fax: +32 (0)2 513 48 93