Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Fundator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na konkursy, akcje informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty kierowane do środowiska studenckiego

Dofinansowywane działania powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące cele:
- promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania praktyk i staży dla studentów;
- promocja interkulturowości oraz przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w środowisku studenckim;
- promocja dobrych praktyk uczelni na rzecz godzenia kształcenia z wychowywaniem dzieci przez studentów i doktorantów będących rodzicami.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

Środki w ramach dotacji nie mogą być wykorzystane na projekty lub ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych.Kto może starać się o środki
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), posiadającym ogólnopolski zasięg działania oraz prowadzącym działalność w środowisku akademickim w obszarze celów konkursu – na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 tej ustawyBudżet: Na wsparcie realizacji  zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 338.000 zł. Minimalna wysokość dotacji nie może być niższa niż 10.000 zł. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 50.000 zł.

Termin składania wniosków upłynął: 5 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Termin realizacji zadania: 30 listopada 2015 r.

Oferent może złożyć  maksymalnie 2 oferty. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegowww: http://www.nauka.gov.plul. Wspólna 1/3ul. Hoża 20 (wejście główne)00-529 Warszawatel.: +48 (22) 529 27 18fax: +48 (22) 501 78 65