Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.

Program, poprzez dofinansowanie realizacji wspólnych, polsko-ukraińskich projektów ma za zadanie wspierać poznanie kultury, tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Priorytety
Każdego roku ustalane będą priorytety programu, które określą specyfikę tematów projektów. Priorytetami w roku 2016 są:
– wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych osób;
– nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu;
– odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz współczesnych relacjach;
– wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;
– upowszechnianie wartości europejskich i doświadczeń współpracy euroatlantyckiej.

Kto może składać wnioski
Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży i nie jest nastawiona na zysk: organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne.

Organizacje polskie wnioskują do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Uczestnicy
W projektach może brać udział młodzież oraz osoby pracujące z młodzieżą.

Dofinansowywane działania
Program umożliwia zdobycie środków na realizację:
– wymian młodzieżowych;
– spotkań młodzieżowych;
– seminariów przygotowawczych i kontaktowych;
– projektów informacyjno-promocyjnych (projektów informacyjnych, promujących i upowszechniających dobre praktyki, publikacji).

Budżet programu po stronie polskiej: 3 800 000 zł.

Termin realizacji projektów
Projekty można realizować od 1 czerwca do 31 października 2017 r. (z założeniem, że czerwiec będzie przeznaczony na kontraktowanie umów).

Wytyczne
Projekty mogą trwać od 5 do 10 dni, z wyłączeniem podróży (za wyjątkiem spotkań młodzieżowych i projektów informacyjnych). Wiek uczestników: od 14 do 35 lat (poza osobami pracującymi z młodzieżą). Liczba uczestników: od 10 do 40 osób, w tym opiekunowie (odpowiednio do zasad obowiązujących w danym państwie). Wizyta przygotowawcza może trwać od 2 do 4 dni roboczych, może w niej wziąć udział maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju. Dodatkowo punktowane będą projekty włączające osoby z mniejszymi szansami. Projekty mogą być realizowane na terenie obu państw, niezależnie od miejsca złożenia projektu.

Termin składania wniosków: 31 marca 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Edukacji Narodowejemail: informacja@men.gov.plwww: http://www.men.gov.plMinisterstwo Edukacji NarodowejAl. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawatel.: 22 34-74-100fax: 22 34-74-100

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000