Staże w Trybunale Obrachunkowym

Fundator: Trybunał obrachunkowy
Deadline: Czekamy na nowy termin

Trybunał Obrachunkowy jest jedną z instytucji monitorujących UE. Ma prawo sprawdzić pod względem finansowym każde ciało lub osobę zarządzającą lub otrzymującą fundusze wspólnotowe. Trybunał sprawdza instytucje wspólnotowe, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ostatecznych odbiorców pomocy wspólnotowej.

Trybunał Obrachunkowy organizuje staże z zakresu swojej działalności. Mogą one być płatne (1350 euro na miesiąc) lub niepłatne. Trwają maksymalnie pięć miesięcy (3, 4 lub 5 miesięcy). Ze względu na ograniczone środki przeznaczone w budżecie na ten cel, liczba płatnych staży jest ograniczona.

Kandydaci ubiegający się o staż powinni:
 - posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 - mieć ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
 - nie mieć za sobą innego stażu w instytucji lub organie UE;
 - biegle poslugiwać się jedym z języków urzędowych UE oraz świetnie znać inny język UE;
 - przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

NAjbliższy termin składania wniosków:
- 1 lutego (deadline 1 września);
- 1 maja (deadline 1 grudnia);
- 1 września (deadline 1 kwietnia).

Więcej informacji

Fundator

Europejski Trybunał Obrachunkowywww: http://eca.europa.eu12, rue Alcide De Gasperi1615 Luxembourgtel.: +352 4398-1