Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech

Fundator: Heinrich Böll Foundation
Deadline: Czekamy na nowy termin

Fundacja Heinricha Bölla przyznaje około 1000 stypendiów na rok studentom, absolwentom i doktorantom wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy kontynuują studia na niemieckich uniwersytetach, wyższych szkół zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych szkołach artystycznych (Kunsthochschulen).Stypendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w nauce, być zaangażowani  społecznie i politycznie i mieć udokumentowane zainteresowanie podstawowymi wartościami Fundacji Bölla: ekologią i zrównoważonym rozwojem, demokracją i prawami człowieka, autodeterminacją i sprawiedliwością.Terminy składania wniosków: 1 marca i 1 września każdego roku. System aplikacji online uruchamiany jest 6 tygodni przed terminem składania wniosków

aplikacje mogą składać:
A)
1. Studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetową będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)
- wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne
- stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
- można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
- wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego2. Doktoranci z Niemiec i Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)
- wszystkie kierunki,
- aplikanci muszą dostarczyć dowód potwierdzający ich przyjęcie na studia doktoranckie przez niemiecką instytucję szkolnictwa wyższego
- priorytetowo będą traktowani aplikanci których prace doktoranckie związane są z działalnością Fundacji Heinricha Bölla
- wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiegoB)
1. Studenci z krajów Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej)
- wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne
- stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
- można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
- wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego2. Studenci spoza Unii Europejskiej (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i wszystkich regionów dotkniętych konfliktem zbrojnym)
- wszystkie kierunki; uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i wyższe szkoły artystyczne
- stopień: magisterium (kandydat musi posiadać dyplom pierwszego stopnia)
- można aplikować przez rozpoczęciem programu magisterskiego lub w trakcie pierwszego semestru (w momencie składania aplikacji)
- wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (w przypadku przyznania stypendium istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych kursów języka niemieckiego)3. Doktoranci spoza Unii Europejskiej chcący odbyć studia doktoranckie w Niemczech (priorytetowo będą traktowani kandydaci z Europy Centralnej i Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Bliskiego Wschodu i wszystkich regionów dotkniętych konfliktem zbrojnym)
- wszystkie kierunki,
- aplikanci muszą dostarczyć dowód potwierdzający ich przyjęcie na studia doktoranckie przez niemiecką instytucję szkolnictwa wyższego
- priorytetowo będą traktowani aplikanci których prace doktoranckie związane są z działalnością Fundacji Heinricha Bölla
- wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego (w przypadku przyznania stypendium istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych kursów języka niemieckiego)Więcej informacji
Proces aplikacyjny wiosna 2016

Fundator

Heinrich Böll Foundationemail: info@boell.dewww: http://www.boell.de/enSchumannstr. 810117 BerlinGermanytel.: + 49(0) 30 / 285 34 0fax: + 49(0) 30 / 285 34 109