Stypendium im. Leopolda Ungera

Fundator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendium dla młodych dziennikarzy i studentów dziennikarstwa na realizację tematu publicystycznego w dowolnej formie dziennikarskiej.

Kryteria przyznawania stypendium
Kapituła konkursu przyznaje stypendia w oparciu o osiągnięcia dziennikarskie kandydatów, np. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych.

Nagrody dla wyłonionych stypendystów
5 tys. złotych na realizację tematu publicystycznego, pobyty stażowe w trzech redakcjach: w belgijskim „Le Soir” (dwutygodniowy), w „Gazecie Wyborczej” (miesięczny), w tygodniku „Polityka” (miesięczny) oraz stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Kto może aplikować
Młodzi dziennikarze i studenci dziennikarstwa poniżej 35 roku życia o udokumentowanym publikacjami doświadczeniu zawodowym, którzy zgłoszą do konkursu realizację tematu w formie publicystyki

Termin składania aplikacji upłynął: 30 kwietnia 2017 roku
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniewww: http://www.umcs.lublin.pl Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublintel.: (81) 537 51 00fax: (81) 533 36 69, 537 51 02