Wsparcie finansowe dla europejskich organizacji ekologicznych

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Środowiska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska, działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy. Wsparcie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów europejskich ekologicznych organizacji pozarządowych określonych w ich planach pracy na rok 2014. Główny cel proponowanego programu powinien odnosić się do jednego lub więcej z następujących celów tematycznych:
– Ochrona, zachowanie i wzmocnienie unijnego kapitału wynikającego z bogactwa naturalnego;
– Włączenie Unii w efektywnie korzystającą z zasobów, ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną;
– Zabezpieczenie obywateli Unii przed zagrożeniami i obciążeniami dla zdrowia i dobrego samopoczucia, wynikającymi ze spraw związanych z ochroną środowiska;
– Dodatkowo, formułując wnioski odnoszące się do powyższych priorytetów należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatycznych oraz skutków oddziaływania odpadów.W sferze zaintersowań grantodawcy pozostają również zwiększanie świadomości i aspekty międzynarodowe.

NGO ubiegające się o dofinansowanie powinny:
– Być niezależne, typu non-profit i działać aktywnie na szczeblu europejskich w co najmniej trzech państwach członkowskich UE
– Być oficjalnie utworzonymi w jednym z państwach członkowskich UE, co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku 

Wsparcie Komisji nie przekroczy 70% uzasadnionych kosztów projektów w ramach rocznego grantu. Termin składania wniosków upłynął: 15 października 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiskawww: http://ec.europa.eu/dgs/environment/European CommissionEnvironment DGB - 1049 BrusselsBelgium