Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT

Fundator: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Deadline: Czekamy na nowy termin

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży.

Działania mogą być realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych.

Kto może ubiegać się o dotację
Dotację mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 11 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

Dofinansowywane działania
Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań na zasadach określonych w Decyzji nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanych w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2014.

Należy wykazać udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu.

Wybrane kryteria oceny wniosków
- Cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.
- Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
- Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
- Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
- Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu
w innych środowiskach.
- Adresatami zadania jest młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego.

Budżet programu: 14 500 000,00 zł

Termin realizacji projektów nie może wykraczać poza okres 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.

Jak aplikować
Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres Ministerstwa, wypełnione na formularzu zamieszczonym na stronie MSiT.

Termin aplikowania upłynął
14 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Sportu i Turystykiemail: kontakt@msport.gov.plwww: http://www.msport.gov.pl/ul. Senatorska 1400-082 Warszawatel.: (22) 2443 264fax: (22) 2443 255