Wspólnie dla dziedzictwa

Fundator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wspierający identyfikację, dokumentację, upowszechnianie oraz społeczne zaangażowanie w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem narodowym.

Program wpisuje się w polską edycję Europejskich Dni Dziedzictwa (pierwsza połowa września). Na wyższą ocenę mogę liczyć projekty, które zakładają zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w ramach EDD.

Program dzieli się na dwie kategorie:
- „Wolontariat dla dziedzictwa” - prace porządkowe przy zabytkach i ich otoczeniu, pomoc w identyfikacji, inwentaryzacji i dokumentacji dziedzictwa narodowego oraz działania mające na celu wzmacnianie tradycji rękodzielniczych, związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi. Udział wolontariuszy w tej kategorii jest niezbędny (ponad 50% osób zaangażowanych).
- „Upowszechnianie dziedzictwa” - identyfiakcja, badanie i dokumentowanie lokalnego dziedzictwa oraz jego społeczne upowszechnianie i poszerzanie wiedzy na jego temat. Udział wolontariuszy w tej kategorii jest zalecany.

Do kluczowych zadań określonych w programie należą głównie:
- animowanie działalności społeczenej (m.in. rozwijanie idei wolontariatu i podnoszenie kompetencji wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych);
- aktywizacja i włączanie społeczności lokalnych we wspólne działania na rzecz dziedzictwa narodowego;
- wykorzystanie wartości dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i społecznym.

Kto może ubiegać sie o dofinansowanie
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego (organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210);

Dofinansowanie
Maksymalna kwota dotacji - 100 000 zł, minimalna - 15 000 zł (dofinansowanie nie może przekroczyć 80% planowanego budżetu).

Budżet programu: 1 000 000 zł. (z czego nie mniej niż 70% na zadania w kategorii „Wolontariat dla dziedzictwa”).

Termin składania wniosków: 18 maja 2018 r., do godziny 15.59, za pomocą platformy WITKAC (www.witkac.pl), po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu.

Więcej informacji

Fundator

Narodowy Instytut Dziedzictwaemail: info@nid.plwww: https://nid.pl/plul. Kopernika 36/4000-924 Warszawatel.: +48 22 826 02 39