PROGRESS w pigułce

Broszura na temat programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - PROGRESS, unijnego programu – dla organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, placówek badawczych, samorządów. Składa się z 5 części: zatrudnienie, ochrona socjalna i integracja społeczna, warunki pracy, walka z dyskryminacją i różnorodność, równość płci. Autorzy 12-stronicowej broszury opisują m.in. zakres działań, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach PROGRESS-u.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
  European Commission
  DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
  200 rue de la Loi
  Belgia
  +32 2 2967438
  +32 2 2969770
  Strona www
  Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans stara się doprowadzić do stworzenia większej ilości lepszych miejsc pracy oraz rozwoju zintegrowanego społeczeństwa i zapewnienia wszystkim równych szans. Unijna polityka społeczna w dziedzinie zatrudnienia oznacza dla obywateli praktyczne korzyści, takie jak możliwość znalezienia zatrudnienia, przeprowadzenia się do innego państwa UE w związku z pracą lub z innych powodów, podniesienia kwalifikacji itp. Dyrekcja generalna – we współpracy z władzami krajowymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi podmiotami – stawia czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się ludności Europy oraz zmieniającymi się realiami społecznymi.