Raport Eurostat

Opubliowany przez Eurostat Raport dotyczący zatrudnienia obrazuje skutki kryzysu gospodarczego, który najmocniej odczuły osoby w wieku od 15 do 24 lat. Z dokumentu wynika, że w niektórych krajach bezrobocie w tej grupie wiekowej sięga 30 proc. Oznacza to, że niemal wszędzie jest zdecydowanie wyższe niż wśród osób starszych.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=593

Wydawca

  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
  European Commission
  DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
  200 rue de la Loi
  Belgia
  +32 2 2967438
  +32 2 2969770
  Strona www
  Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans stara się doprowadzić do stworzenia większej ilości lepszych miejsc pracy oraz rozwoju zintegrowanego społeczeństwa i zapewnienia wszystkim równych szans. Unijna polityka społeczna w dziedzinie zatrudnienia oznacza dla obywateli praktyczne korzyści, takie jak możliwość znalezienia zatrudnienia, przeprowadzenia się do innego państwa UE w związku z pracą lub z innych powodów, podniesienia kwalifikacji itp. Dyrekcja generalna – we współpracy z władzami krajowymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi podmiotami – stawia czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się ludności Europy oraz zmieniającymi się realiami społecznymi.