Raport Eurostatu 2010

Wyczerpujące statystyki dotyczące 15 dziedzin życia w ponad 30 krajach Europy zawiera najnowszy raport Eurostatu. W publikacji zgromadzono dane m.in. na temat ludności, rynku pracy, produktu krajowego brutto, nauki, edukacji, turystyki, zdrowia i rolnictwa. Napisane przez specjalistów teksty wzbogacono o mapy i wykresy. Wśród opisanych krajów są państwa UE, kandydaci do akcesji oraz członkowie EFTA. Publikacja dostępna jest w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-31-10-555

Wydawca

  Eurostat
  Joseph Bech building
  5 Rue Alphonse Weicker
  L-2721 Luxembourgs
  +352 4301-1
  Strona www
  Eurostat zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań a także konsolidowaniem statystyk krajowych, państw członkowskich. Do kompetencji Eurostatu zaliczamy także analizowanie i prognozowanie tendencji rozwoju Unii Europejskiej.