European Vacancy Monitor - raport nt. rynku pracy w Europie

W publikacja przedstawiono sytuację na rynkach pracy południowej i północnej Europy.

W raporcie opisano również mocne i słabe strony rynków pracy w czterech krajach południowej Europy (Grecji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii).

Tytuł oryginalny: "European Vacancy Monitor"

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11426&langId=en

Wydawca

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
200 rue de la Loi
Belgia
+32 2 2967438
+32 2 2969770
Strona www