Poprawa sytuacji młodzieży na rynku pracy - publikacja

W publikacji zaprezentowano pakiet rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na europejskim rynku pracy.

W publikacji opisano również wsparcie dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie bezrobocia, udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy Zatrudnienie młodzieży. Sporo uwagi poświęcono również Ramom Jakości dla Staży oraz Europejskim Sojuszom na rzecz Przygotowania Zawodowego.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-338_en.htm

Wydawca

    European Commission
    Rue de la Loi 200
    1040 Bruxelles
    http://www.europioneers.eu/contact-us
    Strona www